جريمه ٤٠٠ ميليون توماني براي ساپينتو
سرمربي استقلال بخاطر جنجال در بازي با گل گهر مجبور به پرداخت ٤٠٠ ميليون تومان جريمه شد. ريكاردو ساپينتو هنوز عرقش از رسيدن به ليگ برتر ايران خشك نشده كه جنجال آفريني كرد و كميته انضباطي فدراسيون فوتبال نيز او را جريمه كرد.

 

ساپينتو مربي تازه واردي به ليگ ما محسوب مي شود ولي او نيز خيلي زود با ديگران وجه تشابه پيدا كرد و مانند بسياري از مربي هاي داخلي و خارجي با نحوه داوري هاي ليگ و تنش ميان برخي تيم ها مشكل پيدا كرد.

سرمربي پرتغالي كه پس از ديدار استقلال و گل گهر بسيار عصباني بود، بسيار پرشورتر از مربيان داخلي شروع به اعتراض كرد و تقريبا كارش به درگيري با تيم حريف و كادر داوري رسيد.

در هر صورت كميته انضباطي فدراسيون پس از يك هفته او را فراخواند و بعد از حضور در جلسه و شنيدن دفاعيات او راي نهايي خود را صادر كرد.

راي كميته انضباطي يه شرح زير است:
كميته انضباطي فدراسيون فوتبال درباره تخلف انتسابي به ريكاردو ساپينتو، سرمربي استقلال مبني بر رفتار غيرووزشي نسبت به مقامات رسمي و مربي تيم مقابل دو بازي دو تيم گل گهر و استقلال تهران در تاريخ ٩ مهر در ليگ برتر، با توجه به مجموع اوراق و محتويات پرونده از جمله گزارش رسمي داور، فيلم مربوطه به صحنه هاي مورد گزارش، دغاعيات نماينده باشگاه و اظهارات اين سرمربي و ساير قراين موجود در پرونده تخلفات انتسابي به وي را محرز و مسلم تشخيص و با توجه به رفتار تحريك آمير صورت گرفته او را جريمه و محروم مي كند.

اما ميزان محروميت و جريمه ها: بروز تخلفات مذكور پس از اعلام پنالتي به نفع استقلال كه منتهي به رفتار غير ورزشي از سوي سرمربي اين تيم شد و لحاظ بند پ ماده ٩٤ مقررات انضباطي مستند به مواد ٥٤ و ٥٥ اين مقررات درباره رفتار غيرورزشي نسبت به مربي تيم مقابل به پرداخت ١ ميليارد ريال جريمه نقدي و بابت رفتار غيرورزشي نسبت به مقام رسمي به پرداخت مبلغ ٣ ميليارد ريال جريمه نقدي و دو جلسه محروميت از همراهي تيم (با لحاظ نمودن محروميت تعليقي وي) محكوم مي شود.